Osobnostná typológia DiSC®  

Spoznajte Vaše silné a slabé stránky

Zlepšite Vašu komunikáciu a vzťahy

Zefektívnite fungovanie tímu

70% firiem Fortune 500 používa DiSC®.  Zvýšte aj Vy svoj úspech s DiSC®!

DiSC® Profil

DiSC® je vedúci nástroj osobného hodnotenia a HR nástroj, ktorý každoročne používa viac ako 1 milión ľudí na zlepšenie produktivity práce, tímovej práce a komunikácie:

Čo je DiSC®

DiSC je jedným z najrozšírenejších nástrojov

na osobné hodnotenie vo svete. Ročne ho využíva viac ako 1 milión ľudí na zvýšenie produktivity, zlepšenie komunikácie, vzťahov a tímovej práce

Vedecký základ DiSC® Profilu

bol vyvinutý na univerzite v Minnesote v r. 1960. Viac ako 30 rokov výskumu a 50 miliónov použití je zárukou vysoko kvalitného osobnostného profilu

Osobnostná typológia podľa modelu DiSC

analyzuje silné a slabé stránky a správanie človeka a definuje, ako a prečo sa tak správa. Na základe tejto analýzy definuje a odporúčania možnosti rozvoja jednotlivcov aj tímov

DiSC pomáha lepšie porozumieť

nielen sebe, ale aj iným a zlepšiť tak komunikáciu a vzťahy na pracovisku aj mimo neho, napr. s kolegami, zákazníkmi, nadriadenými, podriadenými atď. Efektívne sa využíva nielen pri nábore, ale aj pri vedení ľudí, pri komunikácii a pri predaji

0
milión
ľudí ročne
0
rokov
výskumu
0
miliónov
použití

Jaroslava Vaculčiaková o DiSC typológii v televízii TA3

Čo je DiSC (v anglickom jazyku)

Osobnostné typy podľa DiSC®

DiSC® rozdeľuje ľudí na 4 základné osobnostné typy:

D a I sú viac extrovertné profily, C a S viac introvertné. Ľudia s profilom D a C sú viac zameraní na výsledky a fakty a ľudia s profilmi I a S zasa na ľudí a vzťahy.

Je dôležité si uvedomiť, že neexistuje horší alebo lepší profil. Každý profil je dôležitý a je potrebný v každom dobre fungujúcom tíme alebo komunite. Je ale veľmi dôležité poznať svoj profil a svoje silné a slabé stránky. Pretože aj zo silnej stránky sa môže stať slabá stránka, pokiaľ sa nesprávne používa.

Typy DiSC produktov 

Je dôležité si uvedomiť, že neexistuje horší alebo lepší profil. Každý profil je dôležitý a je potrebný v každom dobre fungujúcom tíme alebo komunite. Je ale veľmi dôležité poznať svoj profil a svoje silné a slabé stránky. Pretože aj zo silnej stránky sa môže stať slabá stránka, pokiaľ sa nesprávne používa.

PROFIL DiSC CLASSIC

ZĽAVA: Najpoužívanejší DiSC profil - online report

DiSC KONZULTÁCIA

ZĽAVA: DiSC Classic online report + konzultácia

DiSC SEMINÁR

Obsahuje DiSC Classic online report + seminár

DiSC LEADERSHIP PROFIL

DiSC Classic online report + nadstavba pre leadrov

Využitie DiSC®

Je dôležité si uvedomiť, že neexistuje horší alebo lepší profil. Každý profil je dôležitý a je potrebný v každom dobre fungujúcom tíme alebo komunite. Je ale veľmi dôležité poznať svoj profil a svoje silné a slabé stránky. Pretože aj zo silnej stránky sa môže stať slabá stránka, pokiaľ sa nesprávne používa.

VÝBER ZAMESTNANCOV

VÝBER ZAMESTNANIA

LEADERSHIP A VEDENIE ĽUDÍ

ROZVOJ A MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV

OSOBNÝ ROZVOJ A OSOBNÝ POTENCIÁL

KOMUNIKÁCIA A KONFLIKT MANAŽMENT

TÍMOVÁ PRÁCA

PREDAJ

Prečo DiSC® 

DiSC profil pomáha jednotlivcom a tímom:

  • Lepšie spoznať samých seba a rozvinúť tak svoj osobný potenciál a výkonnosť
  • Porozumieť svojim silným a slabým stránkam a vďaka tomu pochopiť, čo Vás stresuje, čo motivuje, ako máte efektívne riešiť problémy a ako reagovať na konflikty
  • Zlepšiť komunikáciu a vzťahy s ostatnými v práci aj mimo nej
  • Zostaviť výkonný a motivovaný tím a efektívne v ňom fungovať
  • Stať sa lepším lídrom a lepšie viesť tím vďaka porozumeniu profilov a motivácie iných
  • Zdokonaliť predajné schopnosti prispôsobením komunikácie jednotlivým profilom

Je jednoduchá

ľudí rozdeľuje na 4 základné osobnostné typy

Je ľahko pochopiteľná

rýchla orientácia a pochopenie vlastného profilu aj profilov iných

Je prakticky využiteľná

v každodennom pracovnom aj osobnom živote

DiSC Profil je systém, ktorý poskytuje vyhodnotenie prostredníctvom on-line dotazníku. Vyplnenie dotazníku trvá cca 15-20 minút. Systém následne vygeneruje analýzu silných a slabých stránok a možnosti ich ďalšieho rozvoja.

Výsledkom je cca 20-stranový report, ktorý obdržíte e-mailom a následne ho môžete prediskutovať s kvalifikovaným certifikovaným DiSC koučom alebo na praktickom seminári.
Vďaka tomu môžte využít Váš potenciál naplno.